Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

Veiledning / coaching

Veileding individuelt

Ansatte som er sykemeldte eller står i fare for å bli det

Oppfølging av sykefravær er leders ansvar. I de situasjonene hvor den sykemeldte trenger en tettere oppfølging for å komme seg raskere tilbake på jobb, tilbyr jeg veiledningssamtaler individuelt og/eller i grupper.

I samtalene kan de sykemeldte bli oppmerksomme på seg selv, hva jobben gjør med dem, og hva de selv kan gjøre for å få det bedre og komme tilbake i jobb.

Ansatte/ ledere som har det vanskelig på jobb

Noen ganger kan det bli for vanskelig å takle ting som skjer på jobb. I pressede situasjoner med for eksempel stort arbeidspress, konflikter eller ved spesielle hendelser kan det være nødvendig å ha en nøytral person å sortere ut ting med og snakke med.

Ansatte som jobber med mennesker

Det å jobbe med mennesker kan noen ganger være krevende, spesielt når du står fast. Da er veiledningsarenaen en plass hvor du kan ta fram det du strever med, se på det og kan komme videre. I veiledning er det også muligheter til å se på det som går bra, for å lære mer av det.

Av erfaring vet jeg at veiledning kan gjøre det lettere å stå i en krevende arbeidssituasjon. Det kan forebygge sykefravær, bidra til et godt arbeidsmiljø og god kommunikasjon på arbeidsplassen eller med samarbeidspartnere. De fleste som deltar i veiledninger vil oppleve økt arbeidsglede og følelse av mestring. Veiledning kan og være et bidrag i å forebygge slitage, vantrivsel og ”utbrenthet”.

Veiledning i grupper

stolerVeiledning er en vei til vekst og utvikling.  Målet er at du som får veiledning skal vokse og utvikle deg som fagpersoner og medmennesker på jobb.  Mange av oss trenger et sted hvor vi kan stoppe opp og se på oss selv og de vi jobber med.

Når du som ansatt får veiledning i gruppe med andre ansatte som er i en lignende jobb, vil du få mer igjen for veiledningene fordi du lærer av de andres caser i tillegg til din egen case.  Det at du får feedback og kan være transparang fører til at du kan se deg selv på en ny måte.

Ledere

Du som leder er ofte i en enslig posisjon i organisasjonen og det å ha andre å støtte deg til er viktig for å kunne gjøre jobben tilfredsstillende og kunne utvikle deg.  I veiledningsgrupper kan du ta opp situasjoner du vil endre, utvikle eller bli sikrere i.  Veiledning kan også være en fortsettelse på en kommunikasjons- og utviklingsprosess.

For de lederne det ikke passer med grupper, tilbyr jeg veiledning eller coaching individuelt.